Hard Rock Hotel Maldives

Hard Rock Hotel Maldives

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโปรเจค

สิงห์เอสเตท
(Singha Estate)

พื้นที่ใช้งาน

พื้นห้องพัก

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลน
รหัส PU6600R

เครดิตภาพ

สิงห์เอสเตท
(Singha Estate)