Hard Rock Hotel Maldives

Hard Rock Hotel Maldives

กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโปรเจค

สิงห์เอสเตท
(Singha Estate)

พื้นที่ใช้งาน

พื้นห้องพัก

สินค้า

กระเบื้องพอร์ซเลน
รหัส PU6600R

เครดิตภาพ

สิงห์เอสเตท
(Singha Estate)

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on google
Share on tumblr
Share on email